بستنى برنـارد اوليـن بار در سال 1392 وارد بازار شد و بلافاصله مورد استقبال مصرف كنندگان به ويژه كودكان قرار گرفت.
اقبـال مشتـريان به اين بستنى مختـص بازار ايران نبوده و بستنى برنـارد توانـسته در بازارهاى صادراتـى خود مانند عراق و افغانستان هم به اندازه بازار داخل موفق باشد.
بستنى برنـارد اوليـن بار در سال 1392 وارد بازار شد و بلافاصله مورد استقبال مصرف كنندگان به ويژه كودكان قرار گرفت.

اقبـال مشتـريان به اين بستنى مختـص بازار ايران نبوده و بستنى برنـارد توانـسته در بازارهاى صادراتـى خود مانند عراق و افغانستان هم به اندازه بازار داخل موفق باشد.
سبـد محصولات برنـارد در حال حـاضر شامل 40 نـوع بستنى تـک نفره و 4 نـوع بستنى خانـواده مى باشد.

لیست محصولات